Zero Village Bergen - Norges største boligområde med nullutslippsboliger

BOMILJØ – BOKVALITET

 I Zero Village Bergen skal det finnes en bolig for alle uansett alder eller livssituasjon. Med universell utforming og boligstørrelser fra 75 m2 til 195 m2 gis det rom for unge nyetablerere, urbane par, aleneboende, barnefamilier som trenger ekstra plass, eldre som ønsker en lettvint hverdag og personer med en funksjonshemming som gjør det nødvendig med en tilpasset bolig. 

Det legges opp til fleksible planløsninger som kan tilpasses den enkeltes behov. For å skape en helhet som favner alle faser i en boligeiers livsløp og legge til rette for et inkluderende miljø, har vi lagt til grunn omfattende boligkvaliteter i planlegging og regulering av området. Dette gjør vi for å gjøre det attraktivt for så mange som mulig å bosette seg i Zero Village Bergen.

Det vil bli bygget både leiligheter og rekkehus. 

I tillegg til å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet, er det lagt vesentlig vekt på å skape gode rammer for fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og tilbud som imøtekommer personlige ønsker og behov – noe som vil bidra til et godt bomiljø. 

 

Energi og Miljøhensyn

Med ca. 80.000-100.000 m² bygninger med nullutslippstandard og egen energiproduksjon, vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger. Prosjektet skal vise vei for fremtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg.

Prosjektet er tilrettelagt av ByBo i tett samarbeid med Snøhetta, Norconsult, FME ZEN og utvalgte partnere.

 

Boligprosjektet venter på endelig godkjenning og avklaringer knyttet til rekkefølgekrav.