Zero Village Bergen - Norges største boligområde med ca. 1 000 nullutslippsboliger

BOMILJØ – BOKVALITET

 I Zero Village Bergen skal det finnes en bolig for alle uansett alder eller livssituasjon. Med universell utforming og boligstørrelser fra 75 m2 til 195 m2 gis det rom for unge nyetablerere, urbane par, aleneboende, barnefamilier som trenger ekstra plass, eldre som ønsker en lettvint hverdag og personer med en funksjonshemming som gjør det nødvendig med en tilpasset bolig. 

Det legges opp til fleksible planløsninger som kan tilpasses den enkeltes behov. For å skape en helhet som favner alle faser i en boligeiers livsløp og legge til rette for et inkluderende miljø, har vi lagt til grunn omfattende boligkvaliteter i planlegging og regulering av området. Dette gjør vi for å gjøre det attraktivt for så mange som mulig å bosette seg i Zero Village Bergen.

Det vil bli bygget både leiligheter og rekkehus. 

I tillegg til å bygge energieffektivt, miljøvennlig og universelt utformet, er det lagt vesentlig vekt på å skape gode rammer for fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og tilbud som imøtekommer personlige ønsker og behov – noe som vil bidra til et godt bomiljø. 

 

Energi og Miljøhensyn

Med ca. 80.000-100.000 m² bygninger med nullutslippstandard og egen energiproduksjon, vil Zero Village Bergen bli et foregangseksempel for energiløsninger i boliger. Prosjektet skal vise vei for fremtidens boligkrav som støtter statens mål om energieffektivisering i bygg.

Prosjektet er tilrettelagt av ByBo i tett samarbeid med Snøhetta, Norconsult, FME ZEN og utvalgte partnere.

 

Planlegging av området

Byggene må planlegges for et minimalt energibehov. Dette løses ved å bygge passivhus eller bedre (enda lavere energibehov) med strenge krav til isolasjon og tetthet i bygningskropp, varmemagasinering og energieffektive tekniske anlegg. Byggene må også ha riktig himmelretning for solfangst.

Det er vesentlig å minimere belastningen av CO2 i opparbeidelse av tomt og i byggingen. For prosjektet innebærer det at alle byggematerialer må ha så lite lagret CO2 som mulig og at det må føres CO2-regnskap for hele byggeprosessen. Dette gjør det nødvendig med blant annet utstrakt bruk av tre som byggemateriale, fordi tre har vesentlig mindre CO2 enn f.eks betong og stål/aluminium. I Zero Village Bergen vil det bli konstruert underjordiske p-anlegg i tre for å få ned CO2-avtrykket. Det er søkt om EU-midler til et eget forskningsprosjekt for å løse denne utfordringen.

For å kunne «tilbakebetale» det CO2-forbruket som har gått med i bygningens livsløp, må det etableres energisystemer for ny fornybar energi. Energisystemet skal levere elektrisitet og varme til Zero Village Bergen (boliger, barnehage, butikk m.m.). I tillegg skal overskuddsenergi kunne eksporteres ut på offentlig nett til bruk for andre konsumenter. Energisystemet for Ådland baserer seg på solceller, varmepumper og mulig ko-genereringsmaskin (CHP) og er beskrevet mer omfattende i egen rapport. Det er behov for nye forretningsmodeller for slike anlegg og kraftleverandøren BKK deltar i planlegging av energisysteme

Overskuddsenergi skal benyttes til lading av el-biler/buss, el-sykler og energibehov i fellesanlegg. I tillegg kan overskuddsvarme lagres i grunnen til man har behov for den.

 

Trinnvis utbygging

Prosjektet skal skape en læringsplass for bygging av fremtidens boliger. Læring og erfaring fra prosjektet vil i samspill med læringsinstitusjoner bli formidlet til byggenæringen.
Prosjektet vil derfor bli utført i flere byggetrinn for å heve nivået i prosjektet over tid.

 

Etterprøving og oppfølging

Etter at prosjektet er satt i drift og boligene er solgt, vil området ha behov for en profesjonell aktør som kan drifte og vedlikeholde energisystemet. ByBo har inngått samarbeid med kraftleverandøren BKK for å komme frem til forretningsmessige modeller for leveranse av energi til sameiet og beboerne. Dette samarbeidet vil gjennomføres i tett samarbeid med ZEB, men vil også kreve kompetanse fra land hvor slike forretningsmodeller er mer utprøvd. Det kan bli nødvendig med tilpasninger i dagens forskrifter for å kunne optimalisere forholdet mellom produksjon og behov. Det er igangsatt og søkt om støtte til videreutvikling av foreliggende konsepter samt ny forskning for å finne løsninger på konkrete utfordringer i prosjektet.

Zero Village Bergen er et pilotprosjekt i ZEB. Derfor stilles det strenge krav til publisering av forskningsresultater og etterprøving av resultatene. Det er avgjørende at kunnskap og erfaring som fremkommer i prosjektet blir delt på en faglig tilfredsstillende måte, slik at resultatene kan etterprøves og dokumenteres. Gjennom de forskjellige arbeidspakkene vil ZEB forestå undersøkelser, publisering og deling av data etter hvert som pilotprosjektet utvikles. ByBo har også et langvarig samarbeid med Høgskolen i Bergen som vil følge opp prosjektet.

 

 

Boligprosjektet venter på endelig godkjenning og avklaringer knyttet til rekkefølgekrav.